TNO publiceert overzicht met details geteste dieselpersonenauto’s 2010-2015

10 mrt 2016 - -

TNO heeft vandaag een overzicht gepubliceerd met testresultaten en uitgebreide toelichting van alle Euro 5 en 6 dieselpersonenauto’s die de afgelopen jaren door TNO in opdracht van het Ministerie van IenM zijn getest op NOx-emissies (stikstofoxiden) in praktijkomstandigheden.


Waar TNO tot nu toe meetresultaten steeds geanonimiseerd heeft gepubliceerd, bevat dit rapport resultaten onder vermelding van merk en model. De in het rapport gepresenteerde testresultaten bevatten elementen die niet eerder gepubliceerd zijn, maar zijn volledig consistent met eerdere publicaties. Daarnaast worden de gebruikte testprocedures uitgebreid toegelicht en zijn resultaten voorzien van algemene en specifieke commentaren ten behoeve van de interpretatie van de resultaten.


Geen uitspraak over ‘sjoemelsoftware’ of acceptabele regelstrategie

Uit de detailgegevens per voertuig mogen en kunnen geen conclusies worden getrokken die verder gaan dan een indicatie van de praktijkemissies van dat specifieke voertuig. De huidige tests van TNO zijn niet geschikt en niet bedoeld om uitspraken te doen over de precieze oorzaak van de verschillen in uitstoot zoals gemeten op de officiële typegoedkeuringstest en in de praktijk. Met de uitkomsten van de test kan daarom niet worden vastgesteld of er sprake is van zogenoemde ‘sjoemelsoftware’ of van een wel binnen de typekeuringswetgeving toegestane regelstrategie van het motormanagementsysteem.

Verschillende fabrikanten hebben ten behoeve van deze publicatie verklaringen gegeven voor de meetresultaten. Deze zijn deels opgenomen als voetnoot of opmerking bij de gepresenteerde resultaten. TNO ziet een aantal van die verklaringen als technisch plausibel, maar geeft geen oordeel of de gegeven verklaringen ook acceptabel zijn in het licht van de regelgeving.

Algemeen beeld: factor 3-5 meer NOx in de praktijk

Euro 5 en 6 diesel personenauto’s stoten in de praktijk veel meer NOx uit dan tijdens de typekeuringstest op een rollenbank. De nu gepubliceerde detailresultaten onderbouwen het algemene beeld dat TNO in de afgelopen jaren al in meerdere rapportages beschreven heeft. Gemiddeld stoten de geteste voertuigen onder praktijkomstandigheden een factor 3 tot 5 meer NOx uit dan op de typekeuringstest. In extreme situaties, bijvoorbeeld bij sterke acceleraties of rijden met hoge snelheid, kan het zelfs gaan om 10 tot 20 keer hogere emissies.

Techniek voor goede NOx reductie bestaat al

Reductie van NOx-uitstoot in de praktijk is realistisch haalbaar met bestaande technieken. Uit de resultaten van enkele voertuigen blijkt ook dat een goede combinatie van verschillende bestaande reductietechnieken een praktijkprestatie kan opleveren die wel in de buurt komt van de typegoedkeuringswaarde. Voor het bereiken van lagere NOx-praktijkemissies hoeft geen nieuwe technologie te worden ontwikkeld. Wel dient de beschikbare technologie beter te worden ingepast in de ontwikkeling van nieuwe of aanpassing van bestaande modellen en dieselmotoren.

Daadkracht voor betere luchtkwaliteit

Deze constatering en de resultaten als geheel zijn voor TNO aanleiding om samen met overheden én fabrikanten snel en daadkrachtig werk te maken van een beter en realistischer systeem om praktijkemissies te bepalen en te handhaven. Dit zal de luchtkwaliteit in vooral de stedelijke gebieden in Europa zeer ten goede komen. TNO zet haar expertise op dit gebied graag in om met overheden en fabrikanten daarbij het voortouw te nemen. TNO ziet daarbij een rol voor het door TNO ontwikkelde SEMS-systeem om goedkoop en tijdens normale inzet van voertuigen praktijkemissies te kunnen meten.

Emissiefactoren

Op basis van de TNO-metingen van praktijkemissies worden onder regie van de overheid jaarlijks landelijke emissiefactoren voor wegvoertuigen vastgesteld. Deze emissiefactoren worden gebruikt om te rekenen aan de luchtkwaliteit, om totale nationale emissies te bepalen en om de effecten van maatregelen in te schatten. Het door TNO geconstateerde grote verschil tussen de NOx-praktijkemissies van dieselvoertuigen en de waarden op de typekeuringstest is volledig meegenomen in deze emissiefactoren. Deze bieden dus een realistisch beeld van de situatie in de praktijk.

Het gehele overzicht is te downloaden bij TNO.